Należy wierzyć jedynie temu,
cośmy doskonale poznali
i w co nie można wątpić.
Kartezjusz

Należy wierzyć jedynie temu,
cośmy doskonale poznali
i w co nie można wątpić.
Kartezjusz

Należy wierzyć jedynie temu,
cośmy doskonale poznali
i w co nie można wątpić.
Kartezjusz

Należy wierzyć jedynie temu,
cośmy doskonale poznali
i w co nie można wątpić.
Kartezjusz

Należy wierzyć jedynie temu,
cośmy doskonale poznali
i w co nie można wątpić.
Kartezjusz

Kartezjusz

Kontakt

Cartesian Sp. z o.o. s.k.
ul. Tagore’a 3
02-647 Warszawa

Tel.: +48 22 242-85-11
Fax: +48 22 242-85-10
biuro@cartesian.pl

Kartezjusz

Kartezjusz (fr. René Descartes) ur. 31 marca 1596 w La Haye-en-Touraine w Turenii, zm. 11 lutego 1650 w Sztokholmie) – francuski filozof, matematyk i fizyk, jeden z najwybitniejszych uczonych XVII wieku, uważany za prekursora nowożytnej kultury umysłowej.

Był wierny przekonaniu, że tylko to, co da się poznać „jasno i wyraźnie” („clair et distinct”), należy uważać za prawdę. Kartezjusz zajmował się też optyką, chemią, mechaniką, anatomią, embriologią, medycyną, astronomią i meteorologią. Wywarł wielki wpływ na filozofię i naukę następnych stuleci. Studiował prawo i medycynę. W 1625 powrócił do Francji, gdzie w Paryżu zaczął studiować i skierował swe zainteresowania ku naukom matematycznym i fizycznym. W 1629 zaczął wykładać na Uniwersytecie we Franeker w Holandii.

W 1649 przyjął zaproszenie królowej szwedzkiej Krystyny do Sztokholmu, która chciała pod jego kierunkiem studiować filozofię i skorzystać z jego rad przy organizowaniu szwedzkiej akademii nauk. Tam też zmarł rok później na zapalenie płuc.

Kartezjusz nigdy się nie ożenił, jednak z krótkotrwałego związku ze służącą Helene Jans miał córkę Francine (1635–1640). Miejscowość urodzenia Kartezjusza, La Haye-en-Touraine, w XIX wieku została przemianowana na La Haye-Descartes a od 1969 nazywa się Descartes.

Filozofia Kartezjusza

Mimo że Kartezjusz żył w epoce baroku, jego filozofia jest przejściem od scholastyki do oświecenia. Tak jak scholastycy, stawia on sobie za zadanie ustalenie systemu i związku dla zasadniczych prawd nauki i religii. Nowością jest jednak to, że jedynie matematykę uznaje za naukę, matematyzuje naturę i uznaje jedynie rozumowe myślenie za źródło poznania. Wychodząc, tak jak św. Augustyn z zasadniczego zwątpienia o wszystkim, co nazywamy poznaniem, dochodzi Kartezjusz do odkrycia, iż jedynie tylko uświadomienie sobie zwątpienia jest bezwzględnie pewne. Wątpienie jest aktem myśli, więc stwierdza równocześnie istnienie myślących ludzi. Tak dochodzi do swego pierwszego twierdzenia: „cogito ergo sum” („myślę, więc jestem”). Ponieważ wszystkie twierdzenia o mojej osobie mogę odrzucić, a nie mogę odrzucić tylko myślenia, bo choćbym je odrzucił, to jednak negując je - myślę, przeto wynika z tego, że istota człowieka polega na myśleniu. Rozsądkowe myślenie jest jedynym źródłem prawdy, które posiadamy. Pewnym jest zatem wszystko, co rozsądek jasno i wyraźnie widzi. Jeżeli wedle tej zasady zbadamy treść naszego myślenia, to znajdziemy w nim idee różnego gatunku, częściowo wrodzone, częściowo nabyte, częściowo wynalezione. Między nimi idea Boga zajmuje pierwsze miejsce. Ponieważ człowiek jest niedoskonały i otacza go jedynie niedoskonałość i doczesność, a Boga z konieczności musimy sobie wyobrażać nieskończonym i doskonałym, przeto idea Boga nie może powstać z człowieka. Ona jest przez Boga w niego wlana, czyli wrodzona, tak jak jest mi wrodzona idea mnie samego. Bóg jest przyczyną idei Boga w nas, a zarazem wszystkich prawd wiecznych. Istnienie Boga jest zatem takim samym pewnikiem jak cogito ergo sum i jak prawdziwość jasnych i dokładnych twierdzeń odnajdywanych w naszym myśleniu.

Poglądy

Jako filozof Kartezjusz był skrajnym racjonalistą. Próbował on różnych doświadczeń by zastosować do filozofii swoją, wziętą z matematyki zasadę znalezienia podstawowego aksjomatu, który by był absolutnie pewny i od którego można by wywieść drogą dedukcji resztę systemu. Analizując podstawy wszystkich sobie znanych systemów filozoficznych, zauważył, że niemal dla każdego stwierdzenia filozoficznego można sformułować jego antytezę i że nie ma sposobu, aby ustalić, które z tych twierdzeń jest prawdziwe. Jedyną rzeczą, której nie da się zaprzeczyć, jest to, że w danym momencie myślimy.

Niezaprzeczalny fakt istnienia myśli stał się więc jego punktem wyjścia. Idąc drogą dedukcji, z faktu, że istnieje myślenie, można wysnuć wniosek, że istnieje też coś, co myśli, czyli ja sam. Ta prosta idea została przedstawiona po raz pierwszy w Rozprawie o metodzie (1637), co wywołało sensację i zapewniło mu sławę w całej Europie, gdyż było to pierwsze od czasów Arystotelesa całościowe i przekonujące podejście do filozofii oczyszczające ją z wielu niejasnych i przyjmowanych zbyt pochopnie założeń. Kartezjusz rozwija te idee w Medytacjach o pierwszej filozofii (1641). W trzeciej Medytacji, proponuje dowód na istnienie Boga.

Dokonania Kartezjusza na polu nauk przyrodniczych i ścisłych

Dołączony do "Rozprawy..." traktat "La géométrie" (1637) zawierał opis zastosowania metody Kartezjusza w geometrii. Traktat zawiera oryginalny pomysł nadania każdemu punktowi na płaszczyźnie nazwy przez przypisanie mu dwóch liczb. Obecnie przyjmuje się, że liczby te są równe, z dokładnością do znaku, odległościom od dwóch wzajemnie prostopadłych prostych, ale Kartezjusz rozpatrywał tylko jedną prostą z wybranym punktem O. Rozwój idei Kartezjusza doprowadził do powstania geometrii analitycznej a badania własności geometrycznych krzywych metodami algebraicznymi do powstania rachunku różniczkowego i całkowego, a następnie geometrii różniczkowej.

Kartezjusz po raz pierwszy wprowadził termin "funkcja", a także nazwę "liczby urojone". Zapoczątkował też badania wielu problemów teorii równań algebraicznych. Kartezjusz podał również prosty sposób oszacowania liczby dodatnich i ujemnych pierwiastków równania algebraicznego, tzw. regułę znaków Kartezjusza. Znalazł graficzny sposób rozwiązania równania algebraicznego trzeciego stopnia, jak również nowy sposób rozwiązania równania czwartego stopnia. Badał także własności niektórych krzywych nazwanych później jego imieniem takich jak liść Kartezjusza czy owal Kartezjusza. Wprowadził też do powszechnego użycia zapis potęgowania w postaci indeksu górnego.

Kartezjusz był też jednym z prekursorów fizyki klasycznej. Sformułował zasadę zachowania pędu oraz tzw. teorię wirów, według której materia Wszechświata znajduje się w ciągłym ruchu, wywołującym wiry wypełniającego wszechświat eteru. Kartezjusz zajmował się również eksperymentami optycznymi, sformułował prawo załamania i odbicia światła.

Główne dzieła

W Holandii na usilne prośby swych przyjaciół wydał (1637) anonimowo swe dzieła: „Essais philosophiques”, zawierające: „Discours de la méthode”, „La Dioptrique”, „Les Météores”, oraz uzasadnienie swych wynalazków w zakresie geometrii analitycznej: „La géométrie”. Po tych nastąpiły później „Meditationes de prima philosophia” (1641) i „Principia philosophiae” (1644). Ostatnim przez niego wydanym dziełem było „Traité des passions de l’âme” (1649), napisane dla księżniczki Elżbiety palatyńskiej 1646. Po jego śmierci zostały wydane pisma, ukrywane wcześniej z obawy przed inkwizycją: „Le monde” i „Traité de l'homme” (1677), „Regulae ad directionem ingenii” (1701) i „Inquisitio veritatis per lumen naturale” (1701).

źródło: Wikipedia

Pozyskanie finansowania

Cartesian oferuje kompleksową obsługę firm w zakresie pozyskiwania kapitału zarówno na rynku publicznym, jak i na rynku prywatnym.

czytaj więcej

Obsługa transakcji M&A

Cartesian oferuje kompleksową obsługę transakcji fuzji i przejęć (M&A).

czytaj więcej

Restrukturyzacja zadłużenia

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu swoich ekspertów w obszarze budowania długoterminowych relacji z bankami i instytucjami finansowymi, Cartesian oferuje skuteczne doradztwo.

czytaj więcej

Wyceny, biznesplany, due diligence

Niezależnie od kompleksowej obsługi naszych Klientów w obszarze pozyskiwania finansowania, restrukturyzacji zadłużenia i obsługi transakcji M&A, świadczymy na rzecz naszych Klientów dodatkowe usługi doradcze.

czytaj więcej
Notowania giełdowe z dn.
WIG ()
WIG20 ()
Notowania walutowe z dn.
EUR ()
USD ()
CHF ()
Źródło danych: czasnazysk.pl
Cartesian © 2012
Realizacja: Laboratorium Artystyczne
Oprogramowanie: Black Wolf